WONDGENEZING INFECTIEBESTRIJDING PREVENTIE
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings-, Verkoop- en Betalingsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper ofwel afnemer.

1.2. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de koper ofwel afnemer worden gedaan bij BiologiQ (de verkoper), evenals op elke bijkomende prestatie van diensten

2. Aanbiedingen

2.1. Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van de normale omstandigheden. Hieraan kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichtingen op te schorten, terwijl hij niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden.

2.2. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhoging van rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijzigingen in valutaverhoging.

2.3. BiologiQ is alleen dan aan met ons gesloten overeenkomsten gebonden, indien en voor zover zij door ons schriftelijk rechtstreeks aan de afnemer zijn bevestigd.

3. Prijzen

3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen brengen wij de prijzen in rekening, die vermeld zijn in de op de dag van verzending geldende prijslijst. Deze prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, inclusief normale verpakking, exclusief duurzame transportmiddelen zoals pallets, rolcontainers etc.

4. Levering en Levertijden

4.1. De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats, van waaruit door of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is. Bestellingen die op werkdagen voor 15.00 uur binnen zijn worden – indien voorradig – dezelfde dag verwerkt en doorgaans de volgende werkdag, doch uiterlijk binnen 48 uur (2 werkdagen) geleverd. De producten reizen voor risico van leverancier.

4.2. Op alle leveringen worden € 17,50  verzend/transportkosten in rekening gebracht.

4.3. BiologiQ is gerechtigd grote orders in gedeelten te leveren. BiologiQ is gerechtigd orders of afroep zonder vaste afnametermijnen niet te accepteren.

4.4. BiologiQ is bevoegd te bepalen door wie en op welke wijze wij onze producten laten vervoeren. BiologiQ is in principe bereid bij de wijze van vervoer rekening te houden met de wensen van afnemers. Indien wij dat doen, kunnen wij de daaraan verbonden kosten in alle gevallen geheel aan de betreffende afnemer in rekening brengen. Onnodige wachttijden van de vervoerder veroorzaakt rond op of bij het goederenontvangst terrein van de klant zullen worden doorbelast.

4.5. Bestellingen/Leveringen aangeduid als spoed worden in overleg met de afnemer afgestemd. De extra kosten voor spoedbehandeling, die niet in de reguliere bedrijfsprocessen vallen zullen worden doorberekend aan de klant. Spoedbestellingen zijn in de regel kleine besteleenheden. Bij spoedbestellingen die per koerier moeten worden verzonden, worden alle kosten aan de klant doorbelast. Bestellingen/Leveringen buiten de kantooruren zullen doorbelast worden op basis van alle te maken kosten.

5. Overmacht

5.1. Indien wij door overmacht zijn verhinderd onze verplichtingen na te komen, hebben wij het recht, zulks ter onzer keuze, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen en/of de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, zonder dat de afnemer uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en/of interessen zal kunnen doen gelden, in welk geval koper slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zo van binnen-en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd. Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.

6. In gebreke blijven afnemer

6.1. Indien de afnemer zijn verplichtingen tot afname van gekochte producten niet nakomt, is hij door het enkel verloop van de betalingstermijn, waarbinnen dit had moeten geschieden in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist en/of nakoming te vorderen van de gehele overeenkomst of een deel daarvan, alles geheel te onzer keuze, zulks onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

6.2. Indien de afnemer zijn bedrijf staakt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn betalingen staakt of ons op andere wijze blijkt, dat ernstig gevaar bestaat dat afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd voor iedere levering zekerheidsstelling te vorderen en bij gebreke van dadelijke voldoening aan deze vordering, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. BiologiQ is niet aansprakelijk voor enigerlei schade in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het verkeerd gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde.

7.2. De verkoper waarborgt geenszins de geschiktheid van de producten voor een ander gebruik dan hetgeen is aangeraden en kan niet aansprakelijk worden geacht voor de gevolgen van een verkeerd gebruik of een gebruik dat niet conform de voorzichtigheid en de gebruiken is.
De koper vergewist zich zelf van de verenigbaarheid van het product met het gebruik dat hij ervan wenst te maken.

7.3. De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet in het gedrang komen na de termijn van bewaring van het product die bepaald wordt ofwel door de commerciële gebruiken ofwel door bepaalde voorschriften voor de producten.

7.4. Ter zake van de goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht.

8. Reclames, schadevergoeding en retourzendingen

8.1 Ingeval de afnemer op enige leverantie aanmerking meent te mogen maken, is hij gehouden zijn desbetreffende per direct bij ontvangst rechtstreeks aan ons kenbaar te maken, bij gebreke waarvan elk recht van reclame of vergoeding is vervallen. Beschadigde zendingen dienen geweigerd te worden, bij gebreke waarvan elk recht van reclame of vergoeding is vervallen.

8..2. Indien wij een tijdig ingediende klacht gegrond achten zullen wij vervangende goederen leveren, alles op voorwaarde dat de betreffende door ons geleverde goederen per direct aan ons worden geretourneerd per reguliere postbezorging.

8.3. Ter zake foutieve of ondeugdelijke leveringen blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen. De afnemer zal ons volledig vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake, uit welke hoofde dan ook.

8.4 Retourzendingen worden, tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen en minimaal 3 maanden voor expiratiedatum, niet geaccepteerd. In ieder geval is teruggave van speciaal in opdracht vervaardigde orders, aangebroken verpakkingen, steriele goederen en goederen die niet meer geschikt zijn om te worden verkocht, niet mogelijk. De kosten van retourhalen van goederen waaronder; transport, inslag, opslag en handling-out, komen ten laste van de afnemer en bedragen 15% van de waarde van de betreffende goederen.

9. Betalingscondities

9.1. Betalingen van al onze facturen dienen te geschieden binnen eenentwintig dagen na factuurdatum, zonder betalingskortingen en zonder enig recht op. De afnemer zal door het enkel verloop van de betalingstermijn in gebreke zijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.

9.2. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn is de afnemer één procent rente per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag met ingang van eenentwintig dagen na factuurdatum. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de afnemer. De te vergoeden buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,-, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist, vermeerderd met de verschuldigde rente.

9.3. Klachten omtrent facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij BiologiQ schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke daarvan, wordt geacht dat de factuur door de afnemer als juist is aanvaard. Tevens geven klachten omtrent facturen geen enkel recht op uitstel van betaling.

10. Eigendomsbehoud

10.1.Zolang geen volledige betaling van het ons uit welk hoofde ook van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons voor rekening en risico van koper in eigendom toebehoren. Verkeert koper jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. doen terug nemen.

11. Bewaring en vervaldata

11.1. De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen. Leverancier zal producten, geleverd met een houdbaarheid korter dan 1 jaar, tot maximaal drie maanden voor verloop van vervaldatum desgevraagd omruilen.

12. Geschillen

12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten of door ons gedane leveringen en/of aanbieden of daarmee in verband staan, zullen, behoudens die geschillen, die tot de uitsluitende bevoegdheid van de Kantonrechter behoren, worden berecht door de bevoegde rechter te Zutphen. Wij zijn echter gerechtigd een geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats van onze wederpartij te brengen.

13. Inwerkingtreding

Deze voorwaarden substitueren alle voorgaande voorwaarden.
Per 07-12-09 zijn deze voorwaarden bindend.
1 januari 2024, BiologiQ B.V.