WONDGENEZING INFECTIEBESTRIJDING PREVENTIE
Disclaimer

Disclaimer

Auteursrecht/Copyright
© 2004-2023, BiologiQ B.V., Apeldoorn, Nederland, hierna te noemen BiologiQ. Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen, merken, logo’s en teksten en ontwerpen mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van BiologiQ en of haar Partners. BiologiQ verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door BiologiQ op het World Wide Web gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyrightteken wordt voorzien: ‘© BiologiQ, Apeldoorn, Nederland’. Niets in de door BiologiQ gepubliceerde teksten en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen, met uitzondering van de hierbij gegeven toestemming tot kopiëren voor niet-commercieel gebruik. Alle productnamen, onverschillig de wijze waarop gepresenteerd, zijn geregistreerde handelsmerken van BiologiQ, dan wel haar partners, aanverwante bedrijven, vergunninghouders of joint venture partners. Het gebruik dan wel misbruik van de handelsmerken of enig ander materiaal (uitgezonderd toegestaan zoals daarin omschreven) is uitdrukkelijk verboden en kan o.a. een schending van het auteursrecht, het merkenrecht, de privacywetgeving betekenen. BiologiQ benadrukt dat zij een actief en doeltreffend beleid nastreeft m.b.t. de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Deze publicatie wordt u aangeboden zonder enige garantie van welke aard ook. BiologiQ betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. Niettemin kan BiologiQ hieromtrent geen absolute garanties bieden. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.

Deze publicatie is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan BiologiQ, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het, door BiologiQ niet te controleren, gebruik van deze publicatie. Indien men na kennisname van de door BiologiQ gepubliceerde gegevens reageert met enige informatie, zoals feedback gegevens, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal deze informatie door BiologiQ als openbaar gemaakt en niet-vertrouwelijk worden beschouwd.

Deze website met internetadres https://www.BiologiQ.nl en alle hierop vermelde informatie, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

Privacy & Beveiliging
– BiologiQ respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy. Daartoe is de Privacyverklaring opgesteld.
– Registratieformulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers die gebruikt wordt voor het verzenden van informatie naar en, indien nodig, om contact op te nemen met bezoekers. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.
– Het gebruik van zg. ‘cookies’ dient om specifieke informatie naar uw eigen interesse te leveren en om de mogelijkheid te bieden passwords te bewaren waardoor deze niet steeds opnieuw ingevoerd hoeven te worden. Met deze informatie zijn wij tevens beter in staat onze websites inhoudelijk en technisch te verbeteren.
– Deze site kan links naar andere websites bevatten die buiten de verantwoordelijkheid van BiologiQ vallen. Hoewel deze links zorgvuldig worden geselecteerd, kan BiologiQ niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Voorts kan er via deze site toegang worden geboden naar publieke prikborden, forums, nieuwsgroep, chatboxen, e.d. M.b.t. dergelijke publieke domeinen kan BiologiQ niet instaan voor de waarborgen rondom aldaar verwerkte persoonsgegevens.
– BiologiQ draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voorzover e.e.a. binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies welke het ons mogelijk maken informatie te verkrijgen omtrent de bezoekfrequentie van onze website. Een cookie staat niet toe u te identificeren. Daarentegen verzamelen deze cookies relevante informatie nodig voor uw computer om op onze website te navigeren. De cookies worden permanent op uw computer bewaard. U kunt het opslaan van deze cookies uitzetten onder de opties van uw internet browser. Ook kunt u de cookies van uw harde schijf verwijderen door deze te selecteren en wissen uit de map waarin de cookies op uw computer worden opgeslagen. Het verwijderen van deze cookies kan leiden tot navigatieproblemen op de website van BiologiQ

Toepasselijk recht
Op deze website is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.  © 2004-2023, BiologiQ